ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)รถกู้ชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เพิ่มเติม)

Posted by:

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาล..

0

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)รถกู้ชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่เลขที่ E 02.2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E02.2563

0

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In –Place Recyclingหมู่ที่ 13– หมู่ที่ 12 บ้านแสงสว่าง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 405300

0

ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)รถกู้ชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

แบบ ป.ป.ช.7

0

ยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)รถกู้ชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

เรื่องยกเลิกการประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน

0

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 บ้านท่าลี่ (จากถนนพรประจักรถึงบ้านนายละเกิน พันธ์กาฬสินธุ์) ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 136700

0

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหมากจันทน์ (สายหน้าบ้านนายมนตรี ปัญญาที ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่าหมากจันทน์) ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

150800

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 150800

0

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑ บ้านนาเพ็ญ (จากแยกนางถนอม ถึงหอประปาหมู่บ้าน) ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 330200

0

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 บ้านท่าแร่ (สายหน้าบ้านนายนิพนธ์ ถึงบ้านนายอำพน) ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 44200

0

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 11 บ้านโนนงาม (จากสามแยกหลังโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ถึงหอประปาหมู่บ้าน บ้านโนนงาม) ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 231700

0
Page 1 of 16 12345...»