ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายบ้านท่าแร่ – บ้านศรีสุข ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 287800

0

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายบ้านโนนสวรรค์ – บ้านราษฎร์สมบูรณ์ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 115900

0

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ) สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 10 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 324600 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 197600

0

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ) สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 10 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 324600

0

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายบ้านศรีสุข- สายบ้านท่าแร่ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 324600

0

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลงลูกรังไหล่ทาง ถนน คสล. สายบ้านเหล่าหมากจันทน์ หมู่ที่3 – บ้านคำล่องหมู่ที่7 )และปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายบ้านนาเพ็ญ หมู่ที่13)

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 30000

0

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพื้นทราย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง20000

0

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ริมห้วยทรายดูล บ้านท่าแร่ หมู่ที่5 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 12000

0

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น(บริเวณหูช้างข้างฝายน้ำล้นบ้านท่าแร่ หมู่ที่5

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง60000

0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น(บริเวณหูช้างข้างฝายน้ำล้นบ้านท่าแร่ หมู่ที่5ประกาศราคากลาง

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง60000

0
Page 1 of 9 12345...»