ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ในการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล

Posted by:

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าลี่ สามารถเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบลได้
เพื่อเสนอปัญหาความต้องการ
งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
โทร.0 4213 5222
0

ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ.2562

Posted by:

ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ขอประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช.

โดยสามารถเข้าระบบเพื่อตอบแบบประเมินได้ 2 ช่องทาง

1. https://itas.nacc.go.th/go/eit/2of4av

2.สแกน QR Code (คิวอาร์โค้ด) ผ่านโทรศัพท์มือถือ

QR Code EIT

ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562   เพื่อสำนักงาน ป.ป.ช. นำข้อมูลดังกล่าวไป ประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ จะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนายกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดธรรมมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐและสามารถยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตต่อไป

PR

0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายบ้านท่าลี่ – บ้านเหล่าหมากจันทน์ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 341700

0

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายบ้านท่าแร่ – บ้านศรีสุข ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 287800

0

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายบ้านโนนสวรรค์ – บ้านราษฎร์สมบูรณ์ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 115900

0

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ) สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 10 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 324600 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 197600

0

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ) สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 10 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 324600

0

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายบ้านศรีสุข- สายบ้านท่าแร่ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 324600

0
Page 1 of 3 123