ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕).PDF

0

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการ ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันสารไซเพอร์เมทริน(Cypermethin) ความเข้มข้น ๑๐ % โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ร่างขอบเขตงาน นำ้ยายุง

0