ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2563

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลีไตรมาสที่4

 

แบบ-สขร.๑.-ปี-62

0