ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)รถกู้ชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา

0

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)รถกู้ชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เพิ่มเติม)

Posted by:

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาล..

0

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)รถกู้ชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่เลขที่ E 02.2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E02.2563

0

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In –Place Recyclingหมู่ที่ 13– หมู่ที่ 12 บ้านแสงสว่าง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 405300

0