ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 11 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 303500

0

Add a Comment