ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลงลูกรังไหล่ทาง ถนน คสล. สายบ้านเหล่าหมากจันทน์ หมู่ที่3 – บ้านคำล่องหมู่ที่7 )และปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายบ้านนาเพ็ญ หมู่ที่13)

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 30000

0

Add a Comment