ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ) สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 10 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 324600

0

Add a Comment