ความสำคัญการสร้างความโปร่งใส

Posted by:

Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

เรื่อง  การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

*********************************

                               องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่  ได้นำหลักการสร้างความโปร่งใส   ตามหลักธรรมาภิบาล   มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่    ตามหลักพื้นฐาน  ของการสร้างธรรมาภิบาล   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วย  การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ.2542   ระบุว่า  ธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ  6  หลัก คือ หลักนิติธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม   หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุ้มค่า  และหลักคุณธรรม  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่  นำมาประกาศในนโยบาย การสนองนโยบายการกำกับดูแล  การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  จะเน้นการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  มั่งคง  ไม่ล้มละลาย  ไม่เสี่ยง  ต่อความเสียหาย  พนักงานมีความมั่นใจในองค์การว่าสามารถ  ปฏิบัติงานในองค์การได้ระยะยาว  การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน  การบริหารนั้น  เพื่อให้องค์การมีความน่าเชื่อถือและได้รับการ  ยอมรับจากประชาชน  ปัจจุบันการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่  บริการภาคประชาสังคมและประชาชนเป็นอย่างมากในเรื่องของ  ความโปร่งใสและกระบวนการการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ดังนั้น  การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การ  ก้อเพื่อให้ภาคประชาสังคมและประชาชนเกิดความเชื่อถือสัทธาในการ  บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่  ภายในองค์การ  จึงนำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้  ดังนี้

  1. หลักความรับผิดชอบ : ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ หมายถึง  บุคคล  องค์การ  และผู้ทำหน้าที่ในการตัดสินใจ  ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ  การบริหารงานในองค์การต้องมีภาระความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  เกี่ยวกับการกระทำ  กิจกรรม  หรือ การตัดสินใจใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณะ  ความรับผิดชอบที่กล่าวมา  หมายถึง  การเปิดเผยข้อมูล  การมีความยุติธรรม  ปฏิบัติต่อทุกภาคส่วนด้วยความเสมอภาค  และตรวจสอบได้  โปร่งใสและดำเนินการ  ภายใต้กรอบกฎหมาย  หรือระเบียบที่กำหนด  การตอบสนองที่ทันการ : หมายถึง  การให้การตอบสนองที่ทันการต่อผู้มีส่วนเกี่ยงข้องทุกฝ่ายในเวลาที่ทันการ
  2. ความโปรงใสหมายถึง การตัดสินใจและการดำเนินการต่างๆอยู่บนกฎระเบียบที่ชัดเจน การดำเนินงาน  ขององค์การในด้านนโยบายต่างๆนั้น  สาธารณะชนสามารถรับทราบและสร้างความมั่นใจได้ว่า  การดำเนินงานขององค์การนั้นมาจากความตั้งใจในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามผลเป้าหมาย  นโยบายที่กำหนด
  3. หลักคุณธรรม : การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ การที่บุคคลากรในองค์การ  ใช้อำนาจหน้าที่  หรือแสวงหา  ผลประโยชน์ในทางส่วนตัว  เหล่านี้ถือเป็นการทุจริต  และการประพฤติมิชอบต่อ  องค์การ  การปรับปรุง  ประสิทธิภาพในการทำงานและการทำให้เกิดความโปร่งใส  รวมไปถึงการปฏิรูประบบ  บริหาร  จะเป็นเครื่องมือในการปราบปรามฉ้อฉล  และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
  4. การสร้างการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชน  หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทใน  กระบวนการาตัดสินใจดำเนินนโยบาย  มีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงานขององค์การ  การมีส่วน  ร่วมจะก่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ  และเรียกร้องในกรณีที่เกิดความสงสัยในกระบวนการดำเนินงาน  ขององค์การได้เป็นอย่างดี  :  ความเห็นชอบร่วมกัน  เป็นสังคมที่ประกอบด้วยบุคคลที่มี  ความคิดเห็นแตกต่างกันไป  โดยธรรมาภิบาลจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานความต้องการที่แตกต่าง  ให้อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวมและ ขององค์การเป็นหลัก  ความเสมอภาคและความเกี่ยวข้อง  หลักธรรมาภิบาลนี้จะเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์การ  รู้สึกมีส่วนร่วม    หรือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์การ บุคคลสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมหลักที่จะช่วยสร้างความเติบโต ให้กับหน่วยงาน
  5. : การมีกฎ ระเบียบ  ที่เข้มแข็ง  เป็นธรรมาภิบาลที่มีพื้นฐานการดำเนินการอยู่บนกรอบของกฎ  ระเบียบ  โดยไม่เลือกปฏิบัติ  มีการให้ความเสมอภาคเท่าเทียมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  มีกฎ  มีระเบียบ  ที่เข้มแข็ง  มีการระบุการลงโทษที่ชัดเจน  และมีผลบังคับใช้ได้จะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการละเมิดหรือฝาฝืน
  6. : ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักธรรมาภิบาลนั้น  ต้องการให้มี  การใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า  ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย  สรุปได้ว่า  การนำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้  จะทำให้องค์การมีประสิทธิภาพการบริหารงานได้  อีกทั้งยัง  เป็นกลไกลในการควบคุมและตรวจสอบ  โดยมีประชาชนหรือองค์การภายนอกมีส่วนร่วม  ทั้งนี้  เพื่อป้องกันไม่ให้  เกิดความเสียหายแก่การบริหารองค์การ  เพราะการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์การ  เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี  ในการบริหารงานและการทำงานในองค์การ  และเป็นการจัดระบบที่สนับสนุน  ให้มีการปฏิบัติตามจิตสำนึกที่ดี  ไม่ว่าจะ  เป็นในเรื่องของการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่สิ้นเปลือง  การติดตามการทุจริต  ความโปร่งใส   โดยคำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบ  เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในองค์การของรัฐนั้น  จะเกี่ยวข้องกับ  ประชาชนโดยตรง
0

Add a Comment