ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ.2562

Posted by:

ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ขอประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช.

โดยสามารถเข้าระบบเพื่อตอบแบบประเมินได้ 2 ช่องทาง

1. https://itas.nacc.go.th/go/eit/2of4av

2.สแกน QR Code (คิวอาร์โค้ด) ผ่านโทรศัพท์มือถือ

QR Code EIT

ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562   เพื่อสำนักงาน ป.ป.ช. นำข้อมูลดังกล่าวไป ประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ จะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนายกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดธรรมมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐและสามารถยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตต่อไป

PR

0

Add a Comment