ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ในการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล

Posted by:

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าลี่ สามารถเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบลได้
เพื่อเสนอปัญหาความต้องการ
งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
โทร.0 4213 5222
0

Add a Comment