ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place Recycling บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5(จากป้ายโครงการ-ถึงต้นมะม่วงทางเข้าบ้านท่าแร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่เลขที่ E03_2563

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E03_2563

0

Add a Comment