ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In -place Recyclingสายบ้านราษฎร์สมบูรณ์ หมู่ที่ 9 (จากบ้านราษฎร์สมบูรณ์ – ไร่นายช่าน)

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 417383.04

0

Add a Comment