รับเรื่องราวร้องทุกข์

พบเห็นการทุจริต  หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม/เดือดร้อน โปรดแจ้ง

นายชัยยุทธ นามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

โทร.09-3438-4080

           หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานที่หน้าที่ทำการหากท่านติดต่องานแล้วไม่ได้รับความสะดวก เช่น ล่าช้าหรือมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับข้อยุติกรุณาติดต่อโดยตรง

นายชัยยุทธ นามแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่หรือ นางอารีรัตน์ จูมพลหล้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ โทร.08-9843-8672

 

ในวันและเวลาทำการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์