person_1_thumbs

ชื่อ : นายชัยยุทธ นามแสง

ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

เบอร์โทรศัพท์ 082 9892774

                      person_2_thumbs

ชื่อ : นายวรชิต สีเสน

 ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

เบอร์โทรศัพท์ 098 162 3454

person_3_thumbs

ชื่อ : นายอานนท์ นามสิงห์

ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

เบอร์โทรศัพท์ 097 027 8804

 

person_4_thumbs

ชื่อ : นายเมธัส คำพันธ์

ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

เบอร์โทรศัพท์ 082 854 3005

 

 groupphoto5_4 groupphoto5_5 groupphoto5_6