person_1_thumbs

ชื่อ : นายชัยยุทธ นามแสง

ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

                      person_2_thumbs

ชื่อ : นายวรชิต สีเสน

 ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

person_3_thumbs

ชื่อ : นายอานนท์ นามสิงห์

ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

person_4_thumbs

ชื่อ : นายเมธัส คำพันธ์

ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

 groupphoto5_4 groupphoto5_5 groupphoto5_6