person_5_thumbs

ชื่อ : นายบุญมี ชัยคำ

ตำแหน่ง : ประธานสภา อบต.ท่าลี่

person_6_thumbs

ชื่อ : นายสมัย ไพจัตุรัส

ตำแหน่ง : รองประธานสภา อบต.ท่าลี่

person_7_thumbs

ชื่อ : นายสวัสดิ์ ศรีเกษ

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่1

person_8_thumbs

ชื่อ : นางพิมพ์ลดา มุงคุลแสน

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่1

 person_9_thumbs

ชื่อ : นายสังวาลย์ บัวพันนา

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่2

 person_10_thumbs

ชื่อ : นายประยูร ตอรัมย์

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่3

person_11_thumbs

ชื่อ : นางรักษา อเวรา

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่3

 person_12_thumbs

ชื่อ : นางบรรจง การุณรักษ์

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่4

 person_13_thumbs

ชื่อ : นายสุรชัย อินเรืองศรี

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่4

person_14_thumbs

ชื่อ : นายมานพ รัดทิพย์

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่5

 

 person_15_thumbs

ชื่อ : นายอภิเดช ทับทิม

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่5

 person_16_thumbs

ชื่อ : นางอัมพร เอกตาแสง

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่6

 person_17_thumbs

ชื่อ : นายวัฒนา สีเคนา

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่6

 person_18_thumbs

ชื่อ : นายวิวัฒน์ วัฒนากุล

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่7

 person_19_thumbs

ชื่อ : นายนิมนต์ โคตสพล

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่7

person_20_thumbs

ชื่อ : นางวงเวียน พลนามอินทร์

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่8

 person_21_thumbs

ชื่อ : นายอภิวัฒน์ วิเศษพิริยะกุล

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่8

 person_22_thumbs

ชื่อ : นายลำปาง หยุยไทสงค์

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่9

 person_23_thumbs

ชื่อ : นายปัญญา หมื่นพรม

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่9

 person_24_thumbs

ชื่อ : นายสุดา พลนามอินทร์

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่10

 person_57_thumbs

ชื่อ : นายศกร แก้วดวงดี

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่10

 person_58_thumbs

ชื่อ : นายทวี จันทพงษ์

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่11

 person_59_thumbs

ชื่อ : นายประยวร พรนิคม

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่11

 person_60_thumbs

ชื่อ : นายสุวิทย์ โชติมนทิน

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่12

 person_61_thumbs

ชื่อ : นายพนมยงค์ ทาสะโก

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่13

 person_62_thumbs

ชื่อ : นายทวี สุวรรณทา

ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.หมู่ที่13

 

 person_63_thumbs

ชื่อ : นางอารีรัตน์ จูมพลหล้า

ตำแหน่ง : เลขานุการสภา

 

groupphoto6_2

groupphoto6_3