logo

ลักษณะที่ตั้ง
          ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ) ที่อยู่ 56 /11 ตำบลท่าลี่มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอกุมภวาปี พื้นที่เขตตำบลท่าลี่ห่างจากอำเภอกุมภวาปี 20 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2023 อ.กุมภวาปี – อ.ศรีธาตุ และอยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 60 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้                ติดต่อกับ ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี และตำบลกุดจิกอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ ตำบลบุ่งแก้ว และตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ขนาดพื้นที่
          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 51 ตารางกิโลเมตร หรือ 31,875 ไร่ เป็นเนื้อที่ทำการเกษตรประมาณ 25,287 ไร่ เนื้อที่สาธารณะประโยชน์ประมาณ 2,642 ไร่ เนื้อที่อยู่อาศัยประมาณ 3,946 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลท่าลี่ เป็นที่ราบสูง ลักษณะเป็นลูกคลื่น

สภาพภูมิอากาศ
แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และจะหนาวเย็นค่อนข้างมากในฤดูหนาว เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดจะอยู่ในระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน และเดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดจะอยู่ในระหว่างเดือน ธันวาคม – มกราคม ของทุกปี