อาชีพ

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในทางเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น
การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยงปริมาณไม่มากนัก สำหรับใช้งาน บริโภคเอง และจำหน่ายในบางส่วน เช่น โค กระบือ สุกร เป็ดและไก่ เป็นต้น
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในทางเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น
การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยงปริมาณไม่มากนัก สำหรับใช้งาน บริโภคเอง และจำหน่ายในบางส่วน เช่น โค กระบือ สุกร เป็ดและไก่ เป็นต้น

1