ประชากร
          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่มีประชากรทั้งสิ้น 9,652 คน ชาย 4,837 คน หญิง 4,815 คน ประชากรตำบลท่าลี่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังตาราง ดังนี้

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร อำเภอกุมภวาปี ณ 30 เมษายน 2556

3

4

 

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนับถือประเพณีตามฮีต 12 หรือประเพณี 12 เดือน