การคมนาคม
          เส้นทางการคมนาคม ตำบลท่าลี่ติดต่อกับ 2 อำเภอ คือ อำเภอโนนสะอาด และอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เป็นถนนลาดยางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2350 และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2023 ตามลำดับ การติดต่อกับอำเภอกุมภวาปี มีถนนลาดยางสายกุมภวาปี -ท่าลี่ ระยะทาง 20 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางสามารถติดต่อกับอำเภอได้สะดวก และอยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 60 กิโลเมตร

การโทรคมนาคม
           ที่ทำการไปรษณีย์ (ย่อย)                  1 แห่ง
           โทรศัพท์สาธารณะ                        8 ตู้ (ในเขตพื้นที่ของ อบต.ท่าลี่)

การไฟฟ้า
           ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ปัจจุบันได้รับการบริการทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนและมีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น 131 จุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในเวลากลางคืน และจะดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็นจุดอันตราย

มวลชนจัดตั้ง
            ลูกเสือชาวบ้าน  2 รุ่น 428 คน

การสาธารณสุข (ในตำบลท่าลี่)
          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล          2 แห่ง
          สถานพยาบาล                               4 แห่ง
          อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ       100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
           สถานีตำรวจชุมชน (ตชต.)                  1 แห่ง
           อปพร.                                    196 คน
           ผู้ประสานพลังแผ่นดิน                   260 คน