อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด(Dowload)

สำนักปลัด

1

ชื่อ : นางสมยงค์  คำแสนเทียะ

ตำแหน่ง  : หัวหน้าสำนักปลัด


 

2

ชื่อ : นางเจฏสุดา  วิบูลย์กุล

ตำแหน่ง  : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


 

3

ชื่อ : นายญาณพันธ์  ถิตย์ประไพ

ตำแหน่ง  : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


 

4

ชื่อ : พันจ่าเอกสุวัตร์  ไพศาล

ตำแหน่ง  : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


 

5

ชื่อ : นายศิริพงษ์  มหาจักร์

ตำแหน่ง  : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


 

6

ชื่อ : นางวิลาสินี  โทวันนัง

ตำแหน่ง  : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


 

7

ชื่อ : นายชาติชาย  เอกตาแสง

ตำแหน่ง  : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


 

8

ชื่อ : นายอินทรี  นามแสง

ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


9

ชื่อ : นางเตือนจิต  เชิญชม

ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


10

ชื่อ : นางสาวอรอุมา  ดวงโพธิชัย

ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


11

ชื่อ : นายพรชัย  สืบวงศ์แสง

ตำแหน่ง  : คนงานทั่วไป


12

ชื่อ : นายอันทชัย  เชิญชม

ตำแหน่ง  : นักการภารโรง


13

ชื่อ : นายคริน  อินเรืองศรี

ตำแหน่ง  : พนักงานขับรถบรรทุกอเนกประสงค์


14

ชื่อ : นายเชิดชัย  ศรีจุมพล

ตำแหน่ง  : พนักงานดับเพลิง


15

ชื่อ : นายสุรัตน์  สารยศ

ตำแหน่ง  : พนักงานขับรถยนต์


16

ชื่อ : นางกลมเกลียว  คัมภร์

ตำแหน่ง  : แม่บ้าน