อำนาจหน้าที่ กองคลัง

person_41_thumbs

ชื่อ : นางเพ็ญจิต  รัตนทิพย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง


 

1543390627025

ชื่อ : นายกรกฎ ป้องส่องคำ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี


 

001

ชื่อ : นายสกล พรมมาวัน

ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปัฎิบัติการ


002

ชื่อ : นางวิภา เลิศสงคราม

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 

003

ชื่อ : นายทรงรัก โทวันนัง

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


 

004

ชื่อ : นางรัชนีณี บัญญาสิทธิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


 

005

ชื่อ : นางสาวอาริศรา วิบูลย์กุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


 

1543391486165

ชื่อ : นางสาวเยาวลักษณ์ ทาสะโก

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

 

 

groupphoto9_16 groupphoto9_17 groupphoto9_18 groupphoto9_19 groupphoto9_20