อำนาจหน้าที่ กองช่าง

person_48_thumbs

ชื่อ : นายสุริยันต์  ชินบุตร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

 person_49_thumbs

ชื่อ : นายภานุวัฒน์  ศิริวัฒนกุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างโยธา

 1543393056819

ชื่อ : นายอนันต์  โคตรมณี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างสำรวจ

 1543393088894

ชื่อ : นายเสรี  ทับทิม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

groupphoto10_21 groupphoto10_22 groupphoto10_23