องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

 

บริหารด้วยความโปร่งใส    ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
พัฒนาทุกส่วนของตำบล     ดูแลทุกกลุ่มคนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

DSC_7092