อำนาจหน้าที่ กองสวัสดิการสังคมDownload

 กองสวัสดิการสังคม

1

ชื่อ : นายวราวุธ  สุขสิทธิ์

ตำแหน่ง  : ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


2

ชื่อ : นางสุจิตรา  ชินบุตร

ตำแหน่ง  : นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


ฤดีพร

ชื่อ : นางสาวฤดีพร  พลรมย์

ตำแหน่ง  : คนงานทั่วไป