1

ชื่อ : นางอารีรัตน์  จูมพลหล้า

ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นักบริหารงานท้องถิ่น

(บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)

2

ชื่อ :นายวัฒนา  ศรีจุมพล

ตำแหน่ง :รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นักบริหารงานท้องถิ่น

(บริหารท้องถิ่น ระดับต้น)

3

4

ชื่อ :นางเพ็ญจิต  รัตนทิพย์

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานท้องถิ่น

(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

5

ชื่อ :นายสุริยันต์ ชินบุตร

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานท้องถิ่น

(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

6

ชื่อ :นายสุเมธี ศิริวารินทร์

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นักบริหารงานศึกษา

(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

7

ชื่อ :นายวราวุธ สุขสิทธิ์

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)