หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.