042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน
043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
044 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
046 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
048 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม