ประกาศมาตรฐานจริยธรรมฯ

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่.