อำนาจหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม

 

 person_50_thumbs

ชื่อ : นายสุเมธี  ศิริวารินทร์

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 

999

ชื่อ : นายนฤดล อาษาสนา

ตำแหน่ง : นักวิชาการปติบัติการ


 person_51_thumbs

ชื่อ : นางชลธิชา  ตอรัมย์

ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก

 person_52_thumbs

ชื่อ : นางสาวกุสุมาลย์  วงศ์สุริยา

ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก

 person_55_thumbs

ชื่อ : นางสาวสุภาพร  โชติมลทิน

ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก

 56556656

ชื่อ : นางลำยอง  บัวพันนา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 456045640456456409

ชื่อ : นางสาวศิริลักษณ์  แสนโยธะกะ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 99999999

ชื่อ : นางสาวจารุวรรณ  คำพุก

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 005555555555

ชื่อ : นางพรรษา ฤทธิสอน

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

groupphoto11_25 groupphoto11_26